info cares

Llei General de la Discapacitat (LGD - antiga LISMI)

06/02/2020

La Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, és la llei que actualment regula tot allò relacionat amb els drets de les persones amb discapacitat. La llei té com a objecte "garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes".

Aquesta llei substitueix:

  • la Llei 13/1982 d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat, coneguda com a LISMI
  • la Llei 51/2003 d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat
  • la Llei 49/2007 per la qual s'Estableix el Règim d'Infraccions i Sancions en Matèria d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat.

 

Què implica la Llei General de la Discapacitat per a les empreses?

En el seu capítol VI, dedicat al dret al treball de les persones amb discapacitat, la llei estableix que totes les empreses, públiques o privades, amb una plantilla de 50 o més persones, han de reservar un 2% dels llocs de feina a persones amb discapacitat. El càlcul de la plantilla d'una empresa s'ha de fer tenint en compte tots els centres de treball associats a un mateix CIF, i tenint en compte tots els tipus de contractes de treball.

 

Totes les empreses amb 50 treballadors o més han de tenir, com a mínim, un 2% de professionals amb discapacitat contractats

 

De manera excepcional, les empreses poden quedar exemptes de complir amb l'obligació de comptar amb un 2% de personal amb discapacitat sempre que sol·licitin i apliquin les mesures alternatives corresponents.

 

        Quina és la situació laboral de les persones amb discapacitat?

El 2019, abans de l'inici de la pandèmia, només 1 de cada 4 persones amb discapacitat tenia feina, i la taxa d'atur registrada per aquest col·lectiu era del 23,9%. Amb la pandèmia, la situació laboral de les persones amb discapacitat ha empitjorat encara més.

Vull saber-ne més