info cares

Mesures alternatives per al compliment de la LGD

07/02/2020

Què són les mesures alternatives per al Compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD)?

Les mesures alternatives són unes mesures de caràcter excepcional que només es poden aplicar en tres casos concrets:

  1. Davant la impossibilitat de l'empresa de trobar professionals amb discapacitat per als seus llocs de treball: és a dir quan, després d'haver publicat una oferta laboral adreçada a persones amb discapacitat, els serveis públics d'ocupació o les agències de col·locació no hagin pogut trobar cap persona candidata amb discapacitat per a aquell lloc de treball.
  2. Quan l'empresa es vegi afectada per qüestions productives, organitzatives, tècniques o econòmiques que facin molt difícil poder incorporar persones amb discapacitat a la plantilla de l'empresa. Aquestes situacions s'han d'acreditar a través de certificats o d'informes elaborats per empreses o entitats externes i reconegudes.
  3. En cas que així s'hagi establert en un acord col·lectiu negociat entre les organitzacions sindicals i les associacions empresarials.

Únicament en aquests casos és possible sol·licitar l'aplicació de mesures alternatives que permetin complir amb la Llei General de la Discapacitat.

 

Quines mesures alternatives es poden aplicar?

Les mesures alternatives que es poden aplicar són:

  • La contractació d'un CET, o d'un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d'equip o qualsevol altre tipus de béns o matèries que l'empresa utilitzi per dur a terme la seva activitat. o per a la prestació de serveis aliens o accessoris a l'activitat de l'empresa.
  • La creació d'un enclavament laboral amb un CET on es duguin a terme serveis o funcions que tinguin relació directa amb l'activitat de l'empresa. S'entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari i un CET per a la realització d'obres o serveis que tenen relació directa amb l'activitat de l'empresa ordinària. Els enclavaments laborals estan ubicats dins les instal·lacions de la mateixa empresa, i els professionals amb discapacitat del CET es desplacen fins allà per treballar-hi. L'organització de la feina d'un enclavament laboral és responsabilitat del CET amb qui l'empresa hagi fet el contracte.
  • La realització de donacions i d'accions de patrocini que permetin dur a terme activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació per a persones amb discapacitat. Els beneficiaris d'aquestes donacions han de fer fundacions o associacions d'utilitat pública a la formació professional, la inserció laboral o la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat.

La legislació també fixa l'import mínim que s'ha de dedicar a cadascuna d'aquestes mesures alternatives. En el cas de la contractació d'un CET o d'un professional amb discapacitat i de la creació enclavaments laborals, el contracte haurà de tenir un valor de, com a mínim, tres vegades l'IPREM anual per cada professional amb discapacitat que hagi deixat de contractar directament. En el cas de donacions i patrocinis, l'import mínim serà d'1,5 vegades l'IPREM anual per cada treballador/a amb discapacitat que s'hagi deixat de contractar.

L'IPREM, o Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, és un indicador de nivell de renda que ve fixada cada any per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. L'any 2021, el valor de l'IPREM anual és de 6.778,80 €.

Com es tramiten les mesures alternatives?

El primer pas per poder obtenir les mesures alternatives és contactar amb els serveis públics d'ocupació per sol·licitar-les. 

  • En cas que ens acollim a les mesures alternatives perquè així es troba recollit en els convenis sectorials que s'apliquen a la nostra empresa, haurem de sol·licitar una declaració d'excepcionalitat als serveis públics d'ocupació competents. Quan l'empresa que vulgui sol·licitar l'aplicació de mesures alternatives estigui ubicada en una única comunitat autònoma o compti amb un mínim d'un 85% de la seva plantilla en una comunitat, el servei competent serà el servei públic d'ocupació d'aquella autonomia. En cas contrari, o si la nostra comunitat no té transferides les competències en matèria de polítiques actives d'ocupació, serà el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) qui s'encarregui d'autoritzar i fer el seguiment de les mesures alternatives.
  • En cas que ens acollim a les mesures alternatives davant la impossibilitat de trobar cap professional amb discapacitat per als nostres llocs de treball, els serveis públics d'ocupació hauran de verificar que és realment així, i que no hi ha cap persona amb discapacitat que estigui buscant feina i respongui al perfil de professional que la nostra empresa cerca.
  • Si sol·licitem l'aplicació de les mesures alternatives per qüestions productives, organitzatives, tècniques o econòmiques de la nostra empresa, els mateixos serveis públics hauran de certificar que les qüestions que al·leguem són objectives.

Juntament amb la sol·licitud de les mesures alternatives, quan es contacti amb els serveis públics d'ocupació és necessari indicar quina mesura alternativa s'aplicarà i aportar informació concreta sobre el Centre Especial de Treball o la fundació/associació amb qui se subscriurà el contracte.

 

Tens dubtes sobre com aplicar les mesures alternatives o sobre la seva tramitació?

Consulta el nostre servei d'assessorament