La Fundació

L'entitat

02/11/2020

Fundació CARES és un Centre Especial de Treball sense ànim de lucre promogut per CILSA, la ZAL del Port de Barcelona, i constituït l'any 1998.

CARES és l'acrònim de Centres d'Alt Rendiment Empresarial i Social i resumeix els valors essencials de l'entitat: la determinació en l'ajuda a les persones en el seu procés d'integració global i l'orientació cap a l'assoliment de l'excel·lència en l'activitat professional.

Per assolir aquests objectius, creem oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió

  • Al mercat protegit, mitjançant la prestació de serveis d’externalització especialitzats en activitats logístiques i industrials, a les nostres instal·lacions o als magatzems dels nostres partners.
  • Al mercat ordinari, per a les persones que finalitzen el seu recorregut a Fundació CARES i que, havent adquirit autonomia, experiència laboral i coneixements especialitzats, estan preparades per desenvolupar treballs en el sector logístic. 

Missió, visió i valors de Fundació CARES

 

Procurar un treball digne per a les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social, mitjançant el desenvolupament de les seves habilitats relacionals i professionals en l’àmbit de la indústria i, en particular, de la funció logística.
Ser referent en inserció laboral a l’empresa ordinària mitjançant un projecte innovador, sostenible i sense ànim de lucre, que combina la capacitació teòrica i l’especialització laboral adquirida en els serveis d’externalització d’activitats logístiques i industrials.
Compromís: entès com la ferma voluntat en l’acompliment del nostre objectiu, l’esforç per rendibilitzar el temps i els recursos disponibles i la cura del medi ambient.
Integritat: entesa com el comportament ètic, honest i transparent vers la presa de decisions, els resultats obtinguts i els mitjans emprats, la utilització de sistemes de gestió respectuosos amb les bones pràctiques empresarials, la no participació en actuacions que comprometin la legalitat o siguin sospitoses de manca d’ètica, i la protecció necessària en el tractament de la informació.
Professionalitat: entesa com l’orientació cap a l’assoliment de l’excel·lència en els serveis contractats pels clients, la determinació en l’ajut als treballadors i treballadores en el procés d’integració global, i la defensa del projecte per sobre dels interessos personals.