Noticies

Reforma laboral i externalització logística

20/05/2022

Reforma laboral i externalització amb Centres Especials de Treball: seguretat jurídica per a les empreses i estabilitat laboral per a les persones amb discapacitat

Recentment ha entrat en vigor la reforma laboral impulsada pel Govern de l'Estat amb l'objectiu de millorar l'estabilitat laboral de les persones i reduir la temporalitat imperant als contractes de treball. Una de les principals modificacions que s'inclouen respecte a la normativa vigent anteriorment des de les reformes del 2010 i el 2012 és la que fa referència a quin conveni han d'aplicar les empreses subcontractistes: aquesta serà el conveni sectorial de l'activitat que es desenvolupi a la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, o un altre si així ho determina la negociació col·lectiva. Tot i això, si l'empresa contractista o subcontractista té un conveni d'empresa, aquest serà el que s'aplicarà en els termes previstos en l'article 84 de l'Estatut dels Treballadors, sense que tingui primacia aplicativa en matèria salarial.

No obstant això, la norma estableix expressament una excepció en el cas dels Centres Especials de Treball (CET): en aquest sentit, el règim jurídic aplicable a les contractes i subcontractes subscrites amb Centres Especials de Treball vindrà regit pel conveni que apliqui el CET, i no pel de l'activitat objecte de la contracta o subcontracta. Així doncs, en el cas de Fundació CARES i de la resta de Centres Especials de Treball de Catalunya, mantenim el Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya -i el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad per als nostres serveis a la resta d'Espanya- com a eina base per a fixar les condicions laborals, i també salarials, de les nostres plantilles.

Des del sector de la discapacitat celebrem que s'hagi optat per mantenir els convenis específics del sector de la discapacitat per a la fixació de les condicions laborals a les nostres empreses i entitats. En primer lloc, aquests convenis són els únics que recullen les especificitats dels Centres Especials de Treball i que ofereixen una regulació de les relacions laborals ajustada a les necessitats específiques de les persones treballadores i de les empreses del sector. En segon lloc, en un sector on el gruix dels ingressos prové de la subcontractació dels nostres serveis, això ens permet mantenir les condicions pactades amb els nostres clients, facilita el manteniment dels contractes i garanteix l'estabilitat de les nostres plantilles, formades en més d'un 70% per professionals amb discapacitat. I, per últim, ens permet continuar essent competitius respecte a les empreses del mercat ordinari i poder oferir els nostres serveis a un preu ajustat a la realitat del mercat per poder seguir complint amb la nostra missió: buscar i crear llocs de treball per a les persones amb discapacitat.

 

*Aquest article es va publicar originalment en castellà al butlletí informatiu 'ATEIA Informa' n. 134, d'abril del 2022, publicat per l'Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona, ATEIA - OLTRA. Podeu consultar  l'article tal com va ser publicat originalment al web d'ATEIA - OLTRA.

 

Compromesos amb un futur sostenible

Aquesta notícia està relacionada amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible definits com a prioritaris per Fundació CARES: